Opłata ekologiczna


Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska – jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska[1]. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne)[2].

Spis treści

Podmiot korzystający ze środowiska


Przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się:

 1. Przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
 2. Jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Klasyfikacja opłat ekologicznych


 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska:
  1. Opłaty za korzystanie z zasobów środowiska – pobór wód,
  2. Opłaty za wprowadzanie zmian w środowisku (tzw. opłaty emisyjne): emisja gazów i pyłów, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów.
 2. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów,
 3. Opłaty produktowe,
 4. Opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową,
 5. Opłaty za brak sieci zbierania pojazdów,
 6. Opłaty za działalność górniczą,
 7. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,
 8. Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
 9. Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pod wodami stanowiących własność Skarbu Państwa oraz obwodów rybackich.

Sposób obliczania opłat ekologicznych


Większość opłat wyrażana jest w stawce pieniężnej w odniesieniu do każdej jednostki wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń lub do każdej jednostki wykorzystywanych zasobów naturalnych.
Stawki te ustalane są na mocy rozporządzeń Rady Ministrów lub obwieszczenia Ministra Środowiska, są one aktualizowane rokrocznie o wskaźnik inflacji.

Wpłata opłat ekologicznych


Typowe opłaty ekologiczne, ustalane są przez podmioty korzystające ze środowiska i podlegają wpłacie na konto odpowiednich urzędów marszałkowskich, skąd przekazywane są do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustalenie kwoty należnej do zapłaty musi być udokumentowane odpowiednimi raportami zawierającymi dane ilościowe dotyczące emisji zanieczyszczeń, bądź wykorzystanych jednostek zasobów naturalnych.

Zwolnienia z opłat


Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska[2] nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

od IV kwartału 2003 r. do II kwartału 2005 r.,

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Przypisy


 1. P.P. Małecki, Opłaty ekologiczne w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 732, Kraków 2007, s. 2.
 2. a b Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

BibliografiaKategorie: Polityka ekologiczna | Finanse publiczne
Informacje na dzień: 25.12.2020 06:54:00 CET

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-BY-SA-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.