Korona Królestwa Polskiego - pl.LinkFang.org

Korona Królestwa Polskiego
Ten artykuł dotyczy państwa polskiego w latach 1386–1795. Zobacz też: Królestwo Polskie.
Korona Królestwa Polskiego
Polska
13861795
Flaga Polski Herb Polski
Język urzędowy polski, łacina, ruski
Stolica Kraków
Ustrój polityczny monarchia stanowa, później monarchia mieszana
Typ państwa monarchia elekcyjna
Ostatnia głowa państwa król Stanisław II August Poniatowski
Powierzchnia
 • całkowita
18. na świecie
ok. 614 000 km²
Liczba ludności (1550)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne

ok. 5 500 000
9 osób/km²
Polacy, Rusini, Niemcy Ormianie i Żydzi
PKB ()
 • całkowite 
 • na osobę

4,4 mld USD
800 USD[1]
Data powstania 1386
Rozbiory Polski 1795
Religia dominująca katolicyzm, kalwinizm, unitarianizm, prawosławie, grekokatolicyzm
Terytoria zależne min. Prusy Książęce, Mołdawia, Kurlandia i Semigalia, Spisz
Terytoria autonomiczne Prusy Królewskie, Warmia

Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae), w skrócie Korona Polska[2] lub Królestwo Polskie, potocznie Korona – powstałe pod koniec XIV wieku pojęcie państwa polskiego jako czynnika nadrzędnego wobec władzy królów Polski, początkowo dziedzicznych (Andegawenowie), a następnie wybieralnych (od Władysława II Jagiełły do Stanisława Augusta Poniatowskiego). Nazwa państwa polskiego w latach 1386–1569 pozostającego w unii z Litwą, a później w latach 1569–1795 nazwa jednego z dwóch równoprawnych członów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Również określenie całości obszaru ziem wchodzących w skład Królestwa Polskiego na podstawie dziedzictwa i prawnej sukcesji.

Spis treści

Znaczenie prawne


Publiczno-prawne pojęcie Korony Królestwa na określenie suwerennego państwa wraz ze swoimi prawami i historycznym terytorium, w przeciwieństwie do państwa będącego tylko dziedziczną własnością poszczególnych królów, narodziło się w XIII wieku we Francji[3]. Idea została przyjęta w Czechach jako Korona świętego Wacława oraz na Węgrzech jako Korona świętego Stefana. W Polsce koncepcja Korony Królestwa Polskiego pojawiła się w okresie Zjednoczonego Królestwa Polskiego, gdy po wygaśnięciu dynastii Piastów władzę królewską odziedziczyli po nich Andegawenowie (1370).

Idea Korony Królestwa Polskiego, której symbolem były insygnia koronacyjne, została uznana za wiodąca zasadę ustrojową polskiej monarchii stanowej. Umożliwiła zachowanie ciągłości państwa polskiego i niepodzielności jego terytorium. Utożsamiała z państwem „panów polskich”, a następnie ogół ziemiaństwa, co stworzyło fundamenty pod ustrój republikański Rzeczypospolitej i demokrację szlachecką[4].

Pod koniec XV wieku zaczęła się też kształtować ideologia suwerenności Korony i dążenie do zrzucenia zwierzchnictwa cesarstwa i papiestwa. W roku 1555 sejm piotrkowski zrzucił zależność od papieży (od zjazdu w Sulejowie w roku 1318 papieże byli suwerenami Królestwa Polskiego). Za czasów ostatnich Jagiellonów przyjęto również zasadę suwerenności królów Polski od cesarzy, czego symbolem było zamknięcie korony Chrobrego złotymi kabłąkami i globem z krzyżem.

Obszar


W skład obszaru Korony Królestwa Polskiego wchodzą wszystkie ziemie historycznie podległe dziedzicznym królom Polski, które stanowiły ich rodowe patrymonium, w tym ziemie przyłączone na zasadzie prawnej sukcesji. Obszar ten ukształtował się w okresie panowania dynastii Piastów i objął rdzenne ziemie polskie tworzące państwo pierwszego koronowanego króla Bolesława Chrobrego oraz ziemie włączone przez królów polskich później, w tym ziemie ruskie (Ruś Czerwona, Wołyń, Podole i ziemie ukrainne) odziedziczone przez Kazimierza Wielkiego.

Po wygaśnięciu rodzimej dynastii, obszar ten był traktowany jako niepodzielne terytorium, które nie podlegało dziedziczeniu, a kolejni królowie byli zobowiązani do utrzymania jego jedności i dążenia do odzyskania ziem utraconych.

W praktyce jednak Korona Królestwa Polskiego nie obejmowała większości ziem Śląska i Pomorza Zachodniego, które w okresie rozbicia dzielnicowego znalazły się w granicach innego nadrzędnego organizmu politycznego, Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Terytorium Korony

Początkowo Koronę Królestwa Polskiego tworzyły ziemie zjednoczonego Królestwa Polskiego, które wniosła trakcie ślubu z Jagiełłą w 1386 jako swoją własność Jadwiga Andegaweńska, będąca ostatnim dziedzicznym królem Polski. Obszar ten obejmował zarówno rodowe dziedzictwo Piastów, jak i ich sukcesję na obszarze Rusi Czerwonej i części Wołynia, które dołączono do Korony w 1387 roku[5].

Po śmierci Jadwigi Władysław Jagiełło kontynuował dzieło jednoczenia ziem Korony i przyłączył do niej ziemię wieluńską (1391), ziemię dobrzyńską (1411) i Podole (1432), które były wcześniej lennami. W wyniku wojny trzynastoletniej w 1466 roku do Korony inkorporowano również Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię[6]. Po śmierci ostatnich Piastów mazowieckich w 1526 w skład Korony weszło całe Mazowsze. Natomiast w 1564 wcielono do niej śląskie księstwa oświęcimskie i zatorskie.

W roku 1564 król Zygmunt August, ostatni wielki książę litewski (jako prawny spadkobierca dziedzictwa Giedymina) zrzekł się na rzecz Korony Królestwa Polskiego praw do sukcesji w Wielkim Księstwie Litewskim. Natomiast w roku 1569 na sejmie w Lublinie (na którym została zawarta 1 lipca unia lubelska) przekazał Koronie Podlasie, litewską część Wołynia oraz ziemie ukrainne: kijowską i bracławską. W roku 1619 na mocy rozejmu w Dywilinie do Korony włączono również ziemię czernihowską i siewierską, do których praw zrzekł się car Michał I. Porozumienia dywilińskie potwierdził podpisany w 1634 roku pokój wieczysty w Polanowie. Wówczas ostatecznie ustalił się obszar Korony Królestwa Polskiego.

W porozumieniach rozejmu andruszowskiego z 1667, który kończył trwającą 14 lat wojnę z Rosją (tzw. potop rosyjski), Korona traciła na rzecz Rosji Zadnieprze, czyli województwo czernihowskie oraz połowę województwa kijowskiego. Postanowienia rozejmu następnie sankcjonował traktat Grzymułtowskiego z 1686 roku. Sam Kijów leżący na zachodnim brzegu Dniepru miał przypaść Rosji zaledwie na dwa lata (Rosja jednak już nie oddała miasta).

Postanowienia andruszowskie i pokój z 1686 zostały jednak uznane w Koronie za nielegalne i nie były ratyfikowane przez kolejne sejmy. Z formalnego więc punktu widzenia pozostawały nieważne aż do czasu sejmu konwokacyjnego w 1764 roku, który zaaprobował zabór Zadnieprza. Nie dotyczyło to jednak zaboru Kijowa, który formalnie pozostawał miastem Korony aż do II rozbioru w 1793 roku[7].

Kwestia inkorporacji Litwy

W roku 1385 między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta unia w Krewie, której ostatni z punktów postanawiał, iż „książę Jagiełło przyrzeka także ziemie swoje Litwy i Rusi przyłączyć wieczyście do Korony Królestwa Polskiego” (łac. „Demum eciam Jagalo dux sepedictus promittit terras suas Litvanie et Rusie Corone Regni Polonie perpetuo aplicare”)[8].

Chociaż użyty w zachowanym dokumencie czasownik applicare (przyłączyć) jest różny i bardziej ogólny od incorporare (wcielić, włączyć), jednak postanowienia unii krewskiej były wówczas rozumiane jako formalny akt inkorporacji ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony[9].

Porozumienia dotyczące przyłączenia Litwy do Królestwa Polskiego zostały powtórzone w akcie zawartej po śmierci Jadwigi unii wileńsko-radomskiej (1401), którą oprócz króla i panów polskich oraz książąt litewskich podpisali również litewscy bojarzy. Strona polska zgadzała się jednak na ustępstwo polegające na rezygnacji z aktu inkorporacji Wielkiego Księstwa na czas życia Witolda (który zmarł w 1430 roku)[10].

Fakt inkorporacji ziem litewskich do Korony w akcie unii krewskiej został potwierdzony i odnowiony w pierwszym punkcie unii horodelskiej zawartej w 1413 roku. W tekście tej umowy wprost użyto czasownika incorporare w zwrotach: incorporavimus, wcieliliśmy (w Krewie w 1385 r.) i de novo incorporamus, ponownie wcielamy (w Horodle w 1413 r.) oraz szeregu synonimów[11]. W akcie tym Jagiełło i panowie litewscy potwierdzają włączenie i przyłączenie wszystkich ziem litewskich do Korony Królestwa Polskiego na wieczne czasy[12]. W zamian bojarzy litewscy zyskali zrównanie z rodami polskimi, a instytucje Litwy zrównano z instytucjami Korony[13].

Od 1401 do 1569 roku Polskę i Litwę łączyła unia personalna (przerywana w latach 1440–1447, 1492–1501, gdy unię zastępował sojusz) oraz zaledwie formalna inkorporacja Wielkiego Księstwa do Korony. Ze względu na opór możnowładców litewskich, którzy dążyli do jak największej samodzielności Litwy, faktyczne wcielenie Wielkiego Księstwa opóźniało się. Z drugiej strony panowie polscy traktowali Litwę jako człon podrzędny unii (ukuło się nazywanie jej Nową Polską, zamiast Litwą) i zgodnie z kolejnymi aktami prawnymi dążyli do całkowitego podporządkowania jej Koronie, co wzbudzało opór możnych rodów na Litwie[14]. Nieudaną próbą zjednoczenia obu państw była unia mielnicka (1500).

Kwestia inkorporacji Litwy do Korony powróciła za panowania Zygmunta Augusta jako jeden z postulatów przywódców ruchu egzekucyjnego. Zjednoczenie popierali również bojarzy litewscy i ruscy, którzy oczekiwali takich samych przywilejów, jakie miała szlachta polska. Ku Koronie dążyli też możnowładcy ruscy z Ukrainy, którzy nie byli traktowani w Wielkim Księstwie na równi z rodami litewskimi.

Król Zygmunt August, który w 1562 roku poparł ruch egzekucyjny, dążył konsekwentnie do zawarcia unii realnej między Polską a Litwą, zwołując w latach 1564–1569 kolejne wspólne sejmy[15]. Na sejmie warszawskim w roku 1564 król scedował dziedziczne prawo Jagiellonów do władania Wielkim Księstwem Litewskim na Koronę Królestwa Polskiego.

Rozwiązaniem wszystkich kwestii okazał się zwołany przez Zygmunta Augusta w 1569 roku sejm walny w Lublinie. Wobec oporu i bojkotu możnych Litwinów król (jako dziedziczny wielki książę litewski) zaczął samodzielnie włączać do Korony kolejne podległe Litwie peryferyjne ziemie: Podlasie, Wołyń i ziemie ukrainne. Pod presją faktów dokonanych i groźbą faktycznej inkorporacji rdzennych ziem litewskich do Polski, panowie litewscy zgodzili się na zawarcie 1 lipca unii lubelskiej[16]. Powstało wówczas jedno państwo (Rzeczpospolita Obojga Narodów) składająca się z dwóch równorzędnych członów.

Stan ustalony unią lubelską trwał aż do końca XVIII wieku, gdy w czasie reform Sejmu Wielkiego nastąpiło ściślejsze zespolenie Korony z Litwą. Konstytucja 3 maja z 1791 zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, a zawarte w październiku tego roku Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów zespalało oba człony w jeden organizm państwowy powszechnie już nazywany wówczas Rzecząpospolitą Polską.

W wyniku rozbiorów teren Wielkiego Księstwa Litewskiego znalazł się w całości w zaborze rosyjskim, oddzielony znów od Korony. W 1807 roku powstała namiastka Korony w postaci Księstwa Warszawskiego, które w czerwcu 1812 roku decyzją Konfederacji Generalnej przekształciło się formalnie w Królestwo Polskie. Wraz z wyzwalaniem obszarów zaboru rosyjskiego przez armię Napoleona latem 1812 roku administrację nad ziemiami litewsko-ruskimi Rzeczypospolitej przejmowała właśnie Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego. Na Litwie w jej imieniu władzę sprawowała Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zjednoczeniu Litwy z Koroną w roku 1812 duże znaczenie nadał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Ponowne złączenie Litwy z Koroną i przez to odrodzenie Polski stanowi główną polityczną ideę poematu[17]. Mickiewicz wkłada w usta bohaterów między innymi takie słowa:

Księga VI, słowa ks. Robaka:

Książę wysłał mnie na zwiady,
Z rozkazem, żeby byli Litwini gotowi
Dowieść przychodzącemu Napoleonowi,
Że chcą złączyć się znowu z siostrą swą, Koroną,
I żądają, ażeby Polskę przywrócono.

Księga XI, przemówienie Podkomorzego:

Bracia! ogłosił wam ksiądz na ambonie
Wolność, którą cesarz-król przywrócił Koronie,
A teraz Litewskiemu Księstwu, Polszcze całej
Przywraca

Księga XI, rozmowa Gerwazego z Protazym:

Dziwneć to były losy tej naszej Korony
I naszej Litwy! Wszak to jak małżonków dwoje!
Bóg złączył, a czart dzieli; Bóg swoje, czart swoje!
(...)
Skoro dziś znowu Litwa łączy się z Koroną,
Toć tym samym już wszystko zgodzono, zgładzono

Idea zjednoczenia Litwy z Koroną była również żywa po klęsce Napoleona i w czasie zaborów. Zgodnie z obietnicami rosyjskiego cesarza Aleksandra I bezskutecznie oczekiwano włączenia ziem zabranych do utworzonego w 1815 roku Królestwa Kongresowego. W czasie powstania listopadowego i styczniowego równolegle na Litwie toczyły się działania powstańcze. Emigracyjne koła niepodległościowe (Adam Mickiewicz, Hotel Lambert) również postulowały odrodzenie Polski w granicach sprzed 1772 roku.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku podniesiono kwestię ponownego złączenia z nią ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tej sprawie Roman Dmowski przedstawił koncepcję inkorporacyjną, która zakładała asymilację lub emigrację osób innej narodowości. Natomiast Józef Piłsudski przedstawił koncepcję federacyjną, która postulowała powstanie na terenach dawnej Rzeczypospolitej federacji niepodległych Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Po zajęciu Wilna w 1919 roku Piłsudski ogłosił w duchu federacyjnym Odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W wyniku wojny polsko-bolszewickiej oraz sprzeciwu nacjonalistycznie nastawionej Litwy kowieńskiej żadna z tych koncepcji nie została w pełni zrealizowana. Nawiązując jednak stanu sprzed rozbiorów zmieniono nazwę państwa z Republika Polska (będąca kontynuacją Królestwa Polskiego) na Rzeczpospolita Polska, a po traktacie ryskim z 1921 roku w obrębie Polski znalazła się duża część ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ostatnim aktem prawnym nawiązującym do idei włączenia Litwy do Korony była Uchwała w przedmiocie przynależności państwowej Ziemi Wileńskiej Sejmu Litwy Środkowej z 20 lutego 1922 ogłaszająca włączenie Litwy Środkowej do Polski. Punkt 1 tej uchwały zrywał z wszelkimi więzami prawno-państwowymi Litwy z Rosją, w punkcie 4 napisano: Ziemia Wileńska stanowi bez warunków i zastrzeżeń nierozerwalną część Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w punkcie 5 można przeczytać: Rzeczpospolita Polska posiada pełne i wyłączne prawo zwierzchności państwowej nad Ziemią Wileńską[18]. 6 kwietnia akt włączenia potwierdził ustawą również polski Sejm Ustawodawczy[19].

W historiografii istnieje spór, czy do historycznego obszaru Korony Królestwa Polskiego należy wliczać Wielkie Księstwo Litewskie. Pomimo formalnych aktów takiej inkorporacji, przeważa pogląd, by traktować związek Korony z Litwą tylko jako unię[20].

Ziemie Korony Królestwa Polskiego

Na obszar Korony składały się „ziemie” (łac. terrae), które korzeniami sięgały księstw dzielnicowych. Ziemie przekształcano lub dzielono na województwa, choć termin ten pozostawał w użyciu.

W czasach Rzeczypospolitej Korona dzieliła się na prowincje wielkopolską oraz małopolską, które zaś dzieliły się na województwa, a te na powiaty.

Ziemie Korony Królestwa Polskiego:

(* – data inkorporacji, jeśli nastąpiło to po okresie Zjednoczonego Królestwo)

Związane unią

Lenna Korony

(* – inkorporacja do Korony)

Sąsiedzi

W okresie istnienia Korony Królestwa Polskiego zmieniała się sytuacja polityczna za jej najbliższymi granicami. Przez ten czas najważniejszymi sąsiadami byli:

Idea Korony Królestwa Polskiego


Geneza

Koncepcja Korony Królestwa sięga korzeniami przełomu XIII i XIV wieku i powstała jako naczelna ideologia polityczna rodzącej się wówczas monarchii stanowej w jednoczącej się Francji z okresu Stanów Generalnych. Bezpośredni wpływ na narodzenie się idei Korony Królestwa Polskiego miały koncepcje polityczne realizowane w rządzonych przez obce dynastie monarchiach stanowych Czech (dynastia Luksemburgów) i Węgier (dynastia Andegawenów) w późnym średniowieczu. W krajach tych ideologia korony królestwa przyjęła nazwy „Korony świętego Wacława” i „Korony Świętego Stefana”, nawiązujące do postrzeganych jako święte insygniów władzy monarszej i miała na celu ograniczenie władzy królewskiej, nad królem bowiem stało właśnie królestwo.

W Polsce określenie „Korona Królestwa Polskiego” po raz pierwszy pojawia się w dokumentach królewskich za Kazimierza Wielkiego (13331370), nie niosło one jednak wtedy ze sobą jeszcze spójnej ideologii politycznej, stanowiąc raczej zamiennik dla nazwy Królestwa Polskiego. Termin Corona Regni pojawia się tylko trzykrotnie w dokumentach Kazimierza Wielkiego i wszystkie trzy są określeniami obcych kancelarii, w związku z układami międzynarodowymi, co było ówcześnie powszechne. Jednak za czasów Kazimierza Wielkiego koncepcja Korony Królestwa, która ograniczała władzę króla, stała w sprzeczności z charakterem jego rządów.

Dopiero wygaśnięcie głównej linii Piastów w 1370 roku i przejście dziedzictwa w ręce dynastii Ludwika Andegaweńskiego doprowadziło do ostatecznego wykrystalizowania się terminu, określającego nowy sposób postrzegania państwa i władcy, charakterystyczny dla rozwiniętej monarchii stanowej. Ludwik Węgierski był już królem Korony Królestwa Polskiego i to dla niej zobowiązywał się odzyskać wszystkie utracone ziemie. W imię interesów Korony Królestwa zażądano od króla Ludwika unieważnienia testamentu Kazimierza, ponieważ zapis ziem dla wnuka stał w sprzeczności z prawem Korony do zachowania integralności terytorialnej. Początkowo termin „Korona” stosowany był przede wszystkim w kręgu możnowładztwa małopolskiego (grupa tzw. panów krakowskich). Z czasem dzięki wpływowi jaki wspomniana grupa dostojników wywierała na Ludwika Węgierskiego i Władysława Jagiełłę, Korona Królestwa stała się obowiązującą ideologią państwową.

Założenia

Nazwa „Korona Królestwa Polskiego” odnosiła się do państwa, jako instytucji niezależnej od władcy, niebędącej już, jak w dobie monarchii patrymonialnej, jego własnością. Nazwa „Korona Królestwa” określała Polskę, jako organizm niepodzielny, rządzący się prawami i zasadami ustrojowymi stojącymi ponad osobą monarchy. Władca zgodnie z tą ideologią nie miał prawa uszczuplania terytorium państwa, np. poprzez zapis testamentowy lub nadanie ziemi w lenno. Nie był też już jedynym i nadrzędnym źródłem prawa, jak w okresie wcześniejszym. Sam podlegał prawom królestwa, co wyrażało się m.in. w wykształconym już w pełni prawie oporu. Terminem Korony Królestwa określano często nie tylko ziemie rzeczywiście znajdujące się pod władzą króla polskiego, ale także te do których roszczono sobie prawa, czyli przede wszystkim Śląsk i Pomorze Gdańskie. Do Korony wliczano także stanowiące (pomimo podejmowanych przez lokalnych książąt prób usamodzielnienia się) lenno Polski – Mazowsze.

Za Ludwika Węgierskiego ideologia Korony Królestwa przyjęła już w pełni rozwiniętą formę. Termin ten stosowano przede wszystkim w celu zabezpieczenia pozycji i niezależności Królestwa Polskiego, które w unii personalnej z Węgrami było stroną niewątpliwie słabszą. Przykład stanowi przywilej koszycki z 1374, w którym Ludwik zobowiązał się: zachowywać Koronę Królestwa Naszego całą i nienaruszoną i żadnych ziem lub ich części od niej nie odrywać ani uszczuplać[21].

W jej skład idei Korony wchodziły 3 zasady wewnętrzne:

Nowa ideologia państwowa wpisywała się w szerszy nurt przemian, który na sile przybrał wraz z przejęciem władzy przez obcych władców, ale zapoczątkowany został już w momencie zjednoczenia państwa przez Władysława Łokietka i wykrystalizowania się monarchii stanowej (jej umowna data początkowa – 1320). Przejawiał się on w nowym sposobie rozumienia państwa jako spójnego organizmu, w wykreowaniu symboli ogólnopaństwowych (Orzeł Biały), z czasem także w podporządkowaniu władzy monarszej zasadom ustrojowym (egzekwowany od 1438, choć początkowo nie w pełni skutecznie, obowiązek potwierdzania przez nowo obranego władcę przywilejów nadanych przez jego poprzedników).

Określenie państwa

Po zawarciu unii z Wielkim Księstwem Litewskim formalny termin Korony Królestwa przyjął się jako popularne i wygodne określenie Królestwa Polskiego. W kontraście do „Litwy” (czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego) określano je krótko mianem „Korony”. Pod tą nazwą Królestwo stanowiło – powiększone o Podlasie i pozostałe ziemie ukrainne – jedną z dwóch części składowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ideologia Korony Królestwa wywarła także wpływ na terminologię stosowaną na dworze. Od późnego średniowiecza urzędy państwowe dotąd określane jako „królewskie”, zaczęły nosić nazwę „koronnych” (np. Kanclerz wielki koronny, Hetman wielki koronny itp).

W okresie zaborów nazwa Korona była używana jako potoczne wspólne określenie ziem polskich i ukraińskich. Mieszkańców tych ziem nazywano Koroniarzami, w odróżnieniu od Litwinów.

Zobacz też


Historia Polski
Monografie
Państwo polskie
Państwo pierwszych Piastów
Rozbicie dzielnicowe
Zjednoczone Królestwo
Korona Królestwa Polskiego
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Ziemie polskie pod zaborami
II Rzeczpospolita
Polska podczas II wojny światowej
Polska Rzeczpospolita Ludowa
III Rzeczpospolita
Pozostałe
• Naród polski
• Władcy Polski
• Ustrój polityczny Polski
• Historia konstytucji w Polsce
Portale
PolskaPolska LudowaHistoria

Przypisy


 1. Dariusz Rostkowski: Bilans gospodarczy Unii Lubelskiej (pol.). Obserwator Finansowy. [dostęp 2020-01-14].
 2. Tak np. Konstytucja 3 maja, Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, Pan Tadeusz (ks. IV, w. 2943, 2944).
 3. Korona Królestwa Polskiego , [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-12-06].
 4. Korona Królestwa Polskiego , [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-12-06].
 5. Ostatni książę halicko-wołyński Bolesław Jerzy II, który pochodził z dynastii Piastów, wobec braku potomstwa przepisał Ruś Czerwoną (Halicką) i Wołyń spokrewnionemu ze sobą Kazimierzowi Wielkiemu. Po zabójstwie księcia w 1340 roku król Polski prawnie przejął księstwo halicko-wołyńskie i odtąd nosił tytuł księcia Rusi. Jednak na skutek oporu miejscowych możnych, którzy zwrócili się do Litwy o interwencję, Kazimierzowi nie udało się włączyć całej Rusi Czerwonej do Królestwa. Objął ją dopiero następca Kazimierza, Ludwik Węgierski, ustanowił on jednak tam węgierską administrację. Spory polsko-litewsko-węgierskie zakończyła dopiero interwencja Jagiełły (formalnie w imieniu „króla” Jadwigi), który w 1386 roku włączył do Korony Ruś Czerwoną i część Wołynia, a później podporządkował też część Podola. Natomiast tę część Wołynia i Podola, które zostały przy Litwie włączył do Korony dopiero Zygmunt August w ramach unii lubelskiej.
 6. Księstwo Warmińskie zachowało autonomię.
 7. Jan III Sobieski nie był królem dziedzicznym, lecz wybieralnym, więc decyzje dotyczące granic Korony pozostawały w gestii Sejmu. Jako król był na mocy pacta conventa zobowiązany do obrony całości granic Rzeczypospolitej. W wyniku braku zgody na ratyfikację przez kolejne Sejmy, jedynym prawomocnym dokumentem regulującym stan granic Polski z Rosją pozostawał traktat polanowiecki z 1634 roku. Dopiero po śmieci Augusta III przekupiony przez ambasadora rosyjskiego interrex prymas Łubieński na sejmie konwokacyjnym w 1764 zatwierdził traktat z 1686 r. i uznał tytuł władców Rosji (Wszechrusi) co otworzyło drogę do rozbiorów. Rzeczpospolita nigdy jednak nie ratyfikowała żadnych traktatów dotyczących Kijowa. Formalnie pozostawał on więc miastem Korony aż do II rozbioru w 1793 roku. Zob. Eugeniusz Romer, O wschodniej granicy Polski z przed 1772 r., w: Księga Pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. II , Lwów 1925, s. [355].
 8. Maria Koczewska Autentyczność dokumentu unii krewskiej w 1385 , Kwartalnik-Historyczny nr 3/1992.
 9. Stanisław Kutrzeba, Związek Litwy z Polską w latach 1386–1401, w: Polska i Litwa w dziejowym stosunku, 1914.
 10. Henryk Łowmiański, Polityka Jagiellonów, Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
 11. Łac. „de novo incorporamus, invisceramus, appropriamus, coniungimus, adiungimus, confoederamus et perpetue anectimus, decernentes ipsas cum omnibus earum dominiis, terris, ducatibus, principatibus, districtibus, proprietatibus omnique iure mero et mixto coronae regni Poloniae perpetuis temporibus”, w: Akta unii Polski z Litwą, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s. s. 56–59., Tekst z tłumaczeniem online na Kresy.pl .
 12. Maria Koczewska Autentyczność dokumentu unii krewskiej w 1385 , Kwartalnik-Historyczny nr 3/1992, s. 61.
 13. Robert I. Frost The Oxford History of Poland-Lithuania, Vol. I: „The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569”, 2015, s. 111.
 14. Paweł Jasienica Polska Jagiellonów, Warszawa 1963.
 15. Władysław Kopaliński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986, tom I, s. 140–143.
 16. Paweł Jasienica Polska Jagiellonów, Warszawa 1963.
 17. Stanisław Pigoń, „Istota odrodzenia narodu”, Wstęp w: Pan Tadeusz, wydanie w Bibliotece Narodowej Ossolineum.
 18. „Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej”, s. 1, Nr 7 (57) z 9 marca 1922
 19. Ustawa sejmowa z 6 kwietnia 1922 roku „O objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską”. „Archiwum Akt Nowych, MSZ, sygn. 6103”. s. 304-307.  (Dz.U. 1922 nr 26 poz. 213 )
 20. Paweł Jasienica Polska Jagiellonów, Warszawa 1963.
 21. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. III nr 1709, s. 425–426. Przeł. H. Paszkiewicz, Dzieje Polski, Warszawa 1925, s. 213–216.

Bibliografia


Kategorie: Zjednoczone Królestwo Polskie 1320–1386 | Historia Polski 1386–1454 | I Rzeczpospolita
Informacje na dzień: 28.05.2020 05:31:14 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.