Elipsa


Ten artykuł dotyczy figury geometrycznej. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Elipsa (gr. ἔλλειψις, elleipsis – „brak, opuszczenie, pominięcie”[1][2], zob. geneza) – przypadek ograniczonej krzywej stożkowej, czyli krzywej będącej częścią wspólną powierzchni stożkowej oraz przecinającej ją płaszczyzny. Jest to również miejsce geometryczne wszystkich tych punktów płaszczyzny, dla których suma odległości od dwóch ustalonych punktów jest stałą.

Elipsy powstają także jako obrazy okręgu lub sfery w rzucie równoległym i pewnych przypadkach rzutu perspektywicznego. W istocie okręgi są przypadkami szczególnymi elips. Elipsa jest również domkniętym i ograniczonym przypadkiem krzywej stopnia drugiego danej wzorem uwikłanym lub krzywej wymiernej drugiego stopnia. Jest to zarazem najprostsza figura Lissajous powstająca, gdy drgania poziome i pionowe mają tę samą częstotliwość.

Spis treści

Podstawowe pojęcia i własności


Elipsa to gładka krzywa zamknięta symetryczna względem jej środka. Odległość między punktami antypodycznymi elipsy, czyli parami punktów, których środek odcinka przez nie wyznaczany jest zarazem środkiem symetrii elipsy, jest maksymalna i minimalna wzdłuż dwóch prostopadłych kierunków – osi wielkiej (średnicy transwersalnej) oraz osi małej (średnicy sprzężonej).

Półoś wielka, półoś mała, ogniska, kierownice

Półoś wielka i półoś mała elipsy (oznaczone na rysunku odpowiednio przez \({\displaystyle a}\) i \({\displaystyle b}\)) są połowami odpowiednio osi wielkiej i małej. Na osi wielkiej, po obu stronach jej środka, znajdują się dwa wyróżnione punkty \({\displaystyle F_{1}}\) oraz \({\displaystyle F_{2}}\) takie, że suma odległości dowolnego punktu elipsy od wspomnianych punktów jest stała i równa długości osi wielkiej \({\displaystyle (2a).}\) Każdy z tych dwóch punktów nazywany jest ogniskiem elipsy. Odległości ognisk od środka elipsy są równe:

\({\displaystyle c={\sqrt {a^{2}-b^{2}}}.}\)

Jeżeli \({\displaystyle a}\) jest równe \({\displaystyle b,}\) to ogniska pokrywają się ze środkiem i wówczas elipsa staje się okręgiem o promieniu \({\displaystyle r=a=b.}\)

Proste prostopadłe do półosi wielkiej elipsy, odległe od środka elipsy o:

\({\displaystyle d={\frac {a^{2}}{c}}}\)

są kierownicami elipsy. Dla okręgu \({\displaystyle (c=0)}\) kierownice znajdują się „w nieskończoności”.

Mimośród

Mimośrodem (ekscentrycznością) elipsy nazywamy parametr \({\displaystyle e}\) będący wartością opisującą stosunek długości ogniskowej do długości półosi wielkiej.

Mimośród zawiera się w przedziale od 0 do 1. Jest on równy zeru wtedy i tylko wtedy, gdy \({\displaystyle a=b,}\) a więc kiedy elipsa jest okręgiem. Gdy mimośród dąży do 1, elipsa wydłuża się, a współczynnik \({\displaystyle {\tfrac {a}{b}}}\) dąży do nieskończoności.

Jeżeli elipsa o ogniskach \({\displaystyle F_{1}=(-c,0)}\) i \({\displaystyle F_{2}=(c,0)}\) jest dana równaniem analitycznym

\({\displaystyle {\frac {x^{2}}{a^{2}}}+{\frac {y^{2}}{b^{2}}}=1,}\)

to

\({\displaystyle e={\frac {c}{a}}.}\)

Odległość \({\displaystyle ae}\) od ogniska do środka nazywana jest mimośrodem liniowym (ekscentrycznością liniową) elipsy.

W obliczeniach geodezyjnych i kartograficznych mają zastosowanie następujące oznaczenia[3]:

mimośród \({\displaystyle e}\) \({\displaystyle e^{2}={\frac {a^{2}-b^{2}}{a^{2}}}}\)
drugi mimośród \({\displaystyle e'}\) \({\displaystyle {e'}^{2}={\frac {a^{2}-b^{2}}{b^{2}}}}\)  
trzeci mimośród \({\displaystyle e''}\)   \({\displaystyle {e''}^{2}=m={\frac {a-b}{a+b}}}\)

Parametry te mają zastosowanie do elipsoidy obrotowej, ale wywodzą się z elipsy południkowej.

Spłaszczenie

Podobnie w obliczeniach geodezyjnych i astronomicznych są używane parametry elipsy nazywane spłaszczeniem:

(pierwsze) spłaszczenie \({\displaystyle f={\frac {a-b}{a}}}\) Podstawowe, odwrotność 1/f służy do określenia elipsoidy odniesienia.
drugie spłaszczenie \({\displaystyle f'={\frac {a-b}{b}}}\) Rzadziej używane.
trzecie spłaszczenie \({\displaystyle n=f''={\frac {a-b}{a+b}}}\)   Używane w obliczeniach geodezyjnych.

Geneza nazwy


Nazwa „elipsa” została zaczerpnięta (według Pappusa z Aleksandrii) przez Apoloniusza z Pergi z wczesnej pitagorejskiej terminologii dotyczącej przykładania pól powierzchni: po przyłożeniu prostokąta do odcinka (tj. umieszczeniu podstawy prostokąta wzdłuż odcinka tak, by jeden z końców odcinka i jeden z końców podstawy pokrywały się) przyłożonemu prostokątowi „brakowało” do długości odcinka; równanie elipsy to \({\displaystyle y^{2}=lx\pm b^{2}x^{2}/a^{2},}\) gdzie \({\displaystyle l=b^{2}/a,}\) skąd \({\displaystyle y^{2}<lx,}\) a więc kwadrat rzędnej punktu elipsy jest mniejszy niż pole prostokąta o bokach długości równych parametrowi \({\displaystyle l}\) oraz odciętej. Ślad tej relacji można też zaobserwować w równaniu ogólnym stożkowej, \({\displaystyle ax^{2}+2hxy+bx^{2}+2gx+2fy+c=0,}\) w którym elipsa charakteryzuje się spełnianiem nierówności \({\displaystyle h^{2}<ab.}\)

Kreślenie


Metoda szpilek i sznurka

Elipsę można nakreślić za pomocą dwóch szpilek (pinezek), kawałka sznurka i rysika (ołówka, długopisu):

Należy wetknąć szpilki w dwa punkty papieru, które staną się ogniskami elipsy, następnie zawiązać sznurek w luźną pętlę wokół szpilek, po czym naciągnąć sznurek za pomocą rysika tak, by powstał trójkąt. Elipsa zostanie nakreślona poprzez przesuwanie rysika po powierzchni kartki przy zachowaniu napięcia sznurka.

Aby nakreślić elipsę wpisaną w dany prostokąt, styczną do jego czterech boków w ich środkach, należy najpierw określić położenie ognisk i długość pętli:

Niech \({\displaystyle A,B,C,D}\) będą wierzchołkami prostokąta danymi w porządku odwrotnym do wskazówek zegara, gdzie \({\displaystyle AB}\) jest jednym z dłuższych boków. Należy nakreślić okrąg o środku w \({\displaystyle A}\) i promieniu równym długości krótszego boku \({\displaystyle AD,}\) a następnie wyznaczyć styczną do okręgu przechodzącą przez \({\displaystyle B.}\) Długość \({\displaystyle L}\) odcinka od \({\displaystyle B}\) do punktu styczności jest odległością między ogniskami. Należy następnie nakreślić dwie proste prostopadłe przez środek prostokąta równoległe do jego boków; będą to osie wielka i mała elipsy. Ogniska rozmieszczone są symetrycznie na osi wielkiej w odległości \({\displaystyle {\tfrac {L}{2}}}\) od środka.
Aby dostosować długość pętli sznurka należy wetknąć szpilkę w jedno z ognisk, drugą zaś w przeciwny (położony dalej) koniec osi głównej, po czym wykonać ścisłą pętlę wokół dwóch szpilek (tak, by była napięta). Oznacza to, że długość sznurka jest określona wzorem \({\displaystyle k_{k}=2c+2a,}\) gdzie \({\displaystyle 2c}\) jest długością ogniskowej[a], a \({\displaystyle 2a}\) to długość osi wielkiej.

Inne metody

Elipsa może być także nakreślona za pomocą linijki, ekierki oraz rysika:

Należy nakreślić dwie proste prostopadłe \({\displaystyle M,N}\) na papierze; będą to osie wielka i mała elipsy. Następnie na linijce należy oznaczyć punkty \({\displaystyle A,B,C.}\) Obracając jedną ręką linijkę tak, by punkt \({\displaystyle A}\) zawsze leżał na prostej \({\displaystyle M,}\) a punkt \({\displaystyle B}\) na prostej \({\displaystyle N}\) i kreśląc rysikiem za pomocą drugiej ręki na papierze, śladem punktu \({\displaystyle C}\) na linijce otrzymuje się elipsę.

Metoda ta może być wykorzystana przy cięciu elips z materiałów drewnianych za pomocą frezarek (ręcznych). Innym przyrządem korzystającym z tej zasady jest elipsograf lub cyrkiel drążkowy: linijka zastąpiona jest prętem z uchwytem na rysik (punkt \({\displaystyle C}\)) z jednej strony oraz dwoma przesuwnymi bolcami, które przesuwają się w dwóch prostopadłych prowadnicach wyciętych płycie.

Geometria analityczna


Elipsa w pozycji kanonicznej opisana jest w układzie współrzędnych kartezjańskich \({\displaystyle (x,y)}\) równaniem

\({\displaystyle {\frac {x^{2}}{a^{2}}}+{\frac {y^{2}}{b^{2}}}=1,}\)

gdzie \({\displaystyle a}\) i \({\displaystyle b}\) są długościami półosi.

Elipsa w postaci parametrycznej dana jest jako

\({\displaystyle {\begin{cases}x=a\cos t,\\y=b\sin t,\end{cases}}}\)

gdzie:

\({\displaystyle 0\leqslant t<2\pi .}\)

W układzie współrzędnych biegunowych \({\displaystyle (r,\theta )}\) elipsę opisuje wzór

\({\displaystyle r^{2}={\frac {b^{2}}{1-e^{2}\cos ^{2}\theta }}={\frac {a^{2}b^{2}}{a^{2}sin^{2}\theta +b^{2}cos^{2}\theta }},}\)

gdzie \({\displaystyle e}\) jest mimośrodem.

Własności


Pole i obwód

Pole powierzchni ograniczonej przez elipsę opisuje wzór

\({\displaystyle S=\pi ab.}\)

Obwód elipsy jest dany tzw. całką eliptyczną i nie daje się w ogólnym przypadku zapisać w postaci algebraicznej. Przybliżony wzór na obwód elipsy

\({\displaystyle \ell \approx \pi \left({\tfrac {3}{2}}(a+b)-{\sqrt {ab}}\right),}\)

lepszy

\({\displaystyle \ell \approx \pi \left[3(a+b)-{\sqrt {(3a+b)(a+3b)}}\;\right]=\pi \left[3(a+b)-{\sqrt {10ab+3(a^{2}+b^{2})}}\;\right],}\)

jeszcze lepszy

\({\displaystyle \ell \approx \pi \left(a+b\right)\left(1+{\frac {3h}{10+{\sqrt {4-3h}}}}\right)}\) gdzie \({\displaystyle h=(a-b)^{2}/(a+b)^{2}.}\)

Dokładny wzór na obwód elipsy wyraża się następująco (\({\displaystyle E}\) to zupełna całka eliptyczna drugiego rodzaju, a \({\displaystyle e}\) to mimośród elipsy):

\({\displaystyle \ell =4aE(e^{2})=4aE\left(1-{\frac {b^{2}}{a^{2}}}\right)=4a\int _{0}^{\frac {\pi }{2}}{\sqrt {1-e^{2}\sin ^{2}\theta }}\ d\theta =4a\int _{0}^{1}{\frac {\sqrt {1-e^{2}t^{2}}}{\sqrt {1-t^{2}}}}\ dt.}\)
Istnieją różne konwencje zapisu funkcji specjalnej \({\displaystyle E.}\) W niektórych argumentem jest nie kwadrat mimośrodu, ale sam mimośród; właściwy wzór pod samym znakiem całki będzie zawierał \({\displaystyle e}\) w drugiej potędze (nigdy w pierwszej czy czwartej).

Chcąc uzyskać długość łuku elipsy, należy skorzystać z niezupełnej całki eliptycznej drugiego rodzaju[4].

Styczna

Styczna w punkcie \({\displaystyle P}\) do elipsy o ogniskach \({\displaystyle F_{1},\ F_{2}}\) jest dwusieczną kąta zewnętrznego trójkąta \({\displaystyle \Delta F_{1}PF_{2}.}\) Jest to równoznaczne z tym, że promień świetlny wychodzący z jednego ogniska elipsy po odbiciu (zgodnie z zasadą, że kąt padania jest równy kątowi odbicia) od krawędzi elipsy przejdzie przez drugie ognisko (kolorowe kąty na rysunku 1 mają równe miary).

Dowód

Załóżmy, że dwusieczna tego kąta nie jest styczną, czyli przecina elipsę w pewnym punkcie \({\displaystyle Q}\) różnym od \({\displaystyle P.}\)

Niech \({\displaystyle F_{1}'}\) będzie odbiciem \({\displaystyle F_{1}}\) w dwusiecznej. Z symetrii wynika, że

\({\displaystyle F_{1}P=F_{1}'P,}\) więc \({\displaystyle F_{2}P+PF_{1}'=2a,}\)

gdzie \({\displaystyle a}\) oznacza długość dużej półosi elipsy. Podobnie pokazujemy, że

\({\displaystyle F_{2}Q+QF_{1}'=2a.}\)

Ponieważ kąt \({\displaystyle F_{1}PF_{1}'}\) jest kątem zewnętrznym trójkąta \({\displaystyle F_{1}PF_{2},}\) to punkty \({\displaystyle F_{1}',P,F_{2}}\) są współliniowe, więc \({\displaystyle F_{1}',Q,F_{2}}\) są niewspółliniowe.

Stąd \({\displaystyle F_{2}P+PF_{1}'<F_{2}Q+QF_{1}'.}\) Jest to sprzeczne z \({\displaystyle F_{2}P+PF_{1}'=2a=F_{2}Q+QF_{1}'.}\)

Zakładając nieprawdziwość tezy, doszliśmy do sprzeczności, zatem teza została udowodniona.

Dwie styczne

Gdy z punktu \({\displaystyle S}\) leżącego na zewnątrz elipsy poprowadzimy dwie proste, styczne do elipsy w punktach \({\displaystyle K}\) i \({\displaystyle L,}\) to

\({\displaystyle \angle KSF_{1}=\angle LSF_{2},}\)
\({\displaystyle \angle KF_{1}S=\angle LF_{1}S.}\)

(kąty o tych samych kolorach na rysunku 2 mają równe miary).

Dowód pierwszej równości

Odbijamy elipsę w obu stycznych. Ogniska obrazów oznaczamy odpowiednio przez \({\displaystyle F_{1}',\ F_{1}'',\ F_{2}',\ F_{2}''.}\)

Pamiętając własność stycznej udowodnioną powyżej, łatwo otrzymujemy, że \({\displaystyle F_{2}F_{1}'=F_{2}F_{1}''=2a}\) (\({\displaystyle a}\) – duża półoś). Oprócz tego, \({\displaystyle SF_{1}'=SF_{1}'',}\) bo są obrazami tego samego odcinka.

Zatem \({\displaystyle \Delta SF_{2}F_{1}'=\Delta SF_{2}F_{1}'',}\)

więc \({\displaystyle \angle SF_{2}F_{1}'=\angle SF_{2}F_{1}''}\)

oraz \({\displaystyle \angle F_{2}SF_{1}'=\angle F_{2}SF_{1}''.}\)

\({\displaystyle \angle F_{2}SF_{1}''=\angle KSL+\angle F_{1}''SL-\angle KSF_{2},}\)
\({\displaystyle \angle F_{2}SF_{1}'=\angle KSL'+\angle F_{2}SK-\angle L'SF_{1}',}\) gdzie \({\displaystyle L'}\) – odbicie \({\displaystyle L}\) w \({\displaystyle SK.}\)

Lewe części tych równości są równe, oraz, \({\displaystyle \angle KSL=\angle KSL';}\) stąd \({\displaystyle \angle F_{2}SK-\angle L'SF_{1}'=\angle F_{1}''SL-\angle KSF_{2},}\)

czyli \({\displaystyle 2\angle KSF_{2}=\angle F_{1}''SL+\angle L'SF_{1}'.}\)

Ponieważ \({\displaystyle \angle L'SF_{1}'=\angle F_{1}''SL,}\)

to \({\displaystyle \angle KSF_{2}=\angle F_{1}''SL=\angle L'SF_{1}'=\angle LSF_{1}.}\)

Więc mamy \({\displaystyle \angle KSF_{2}=\angle LSF_{1},}\) a stąd wynika równość \({\displaystyle \angle KSF_{1}=\angle LSF_{2},}\) którą trzeba było udowodnić.

Trójkąt opisany

Gdy punkty \({\displaystyle F_{1},\ F_{2}}\) leżące wewnątrz trójkąta \({\displaystyle ABC}\) spełniają

\({\displaystyle \angle CBF_{1}=\angle ABF_{2},}\)
\({\displaystyle \angle BAF_{1}=\angle CAF_{2},}\)

to istnieje elipsa o ogniskach \({\displaystyle F_{1},\ F_{2}}\) wpisana w trójkąt, czyli styczna do jego trzech boków (rys. 3). Wtedy zachodzi również \({\displaystyle \angle BCF_{1}=\angle ACF_{2}.}\) Szczególnym przypadkiem takiej elipsy jest elipsa o ogniskach w ortocentrum i środku okręgu opisanego na trójkącie.

Dowód

Możemy tak dobrać dużą półoś elipsy, żeby była styczna do \({\displaystyle AB.}\) Z twierdzenia odwrotnego do powyższej własności o dwóch stycznych (które jest oczywistą konsekwencją tej własności) otrzymujemy, że jest ona styczna do pozostałych boków trójkąta, bo zachodzą równości odpowiednich kątów. Korzystając ponownie z własności stycznych, otrzymujemy równość \({\displaystyle \angle BCF_{1}=\angle ACF_{2}.}\)

Dokonując rachunku na kątach, otrzymujemy powyższe równości dla ortocentrum i środka okręgu opisanego, z czego wynika, że istnieje elipsa wpisana w trójkąt o takich ogniskach.

Okrąg opisany

Niech \({\displaystyle X}\) będzie rzutem prostokątnym ogniska elipsy na styczną do niej. Miejscem geometrycznym wszystkich punktów \({\displaystyle X}\) jest okrąg o środku w środku odcinka łączącego ogniska i o promieniu równym dużej półosi elipsy (czerwony okrąg na rys. 4).

Dowód

Poprowadźmy dwie równoległe styczne do elipsy w punktach \({\displaystyle X,\ Y.}\) Są one symetryczne względem środka \({\displaystyle S}\) elipsy, więc \({\displaystyle F_{1}XF_{2}Y}\) jest równoległobokiem.

Niech \({\displaystyle A,\ D}\) będą rzutami prostokątnymi ognisk \({\displaystyle F_{1},\ F_{2}}\) na styczną w \({\displaystyle Y,}\) zaś \({\displaystyle B,\ C}\) na styczną w \({\displaystyle X.}\) Odbijamy \({\displaystyle X}\) w prostej \({\displaystyle AB,}\) otrzymując punkt \({\displaystyle X'.}\)

Punkty \({\displaystyle B,\ D}\) są symetryczne względem \({\displaystyle S,}\) więc \({\displaystyle BX'=BX=YD.}\)

Stąd \({\displaystyle BDYX'}\) jest równoległobokiem, czyli \({\displaystyle BD=YX'.}\)

Ale \({\displaystyle YX'=YF_{1}+F_{1}X'=YF_{1}+F_{1}X.}\)

Więc \({\displaystyle BD=YF_{1}+YF_{2}=2a,}\) gdzie \({\displaystyle a}\) – duża półoś (korzystamy z równości wynikających z istnienia odpowiednich równoległoboków).

\({\displaystyle BD}\) jest średnicą okręgu opisanego na prostokącie \({\displaystyle ABCD,}\) którego środkiem jest \({\displaystyle S}\) więc \({\displaystyle BS=DS=a,}\) co należało pokazać.

Elipsa a jej kierownice

Elipsę można zdefiniować przy użyciu jednego z jej ognisk \({\displaystyle F_{1},}\) odpowiadającej jemu kierownicy \({\displaystyle k_{1}}\) oraz mimośrodu \({\displaystyle 0<e<1.}\) Miejscem geometrycznym punktów, dla których stosunek odległości od ogniska do odległości od kierownicy jest stały i równy \({\displaystyle e,}\) jest elipsa o ognisku \({\displaystyle F_{1},}\) kierownicy \({\displaystyle k_{1}}\) i mimośrodzie \({\displaystyle e.}\) Rozważanym miejscem geometrycznym dla mimośrodu równego 1 jest parabola, zaś dla mimośrodu większego niż jeden jest hiperbola.

Uogólnienia


Elipsa jest szczególnym przypadkiem superelipsy. Odpowiednikiem elipsy w przestrzeni trójwymiarowej jest elipsoida.

Zobacz też


Informacje w projektach siostrzanych
 Multimedia  w Wikimedia Commons
 Cytaty w Wikicytatach
 Definicje słownikowe w Wikisłowniku

Uwagi


  1. Tak nazywa się czasem odległość między ogniskami.

Przypisy


  1. Władysław Kopaliński: elipsa; elipsoida; eliptyczny . W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
  2. Henry George Liddell, Robert Scott: ἔλλειψις (ang.). W: A Greek-English Lexicon [on-line]. [dostęp 2018-07-16].
  3. dr inż. Paweł Pędzich: Kartografia matematyczna . Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej. [dostęp 2014-03-06].
  4. Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie Wolfram MathWorld o elipsie .

Linki zewnętrzneKategorie: Krzywe stożkowe | Zamknięte krzywe płaskie
Informacje na dzień: 07.05.2021 02:26:22 CEST

Źródło: Wikipedia (Autorzy [Historia])    Licencja: CC-by-sa-3.0

Zmiany: Wszystkie zdjęcia i większość powiązanych z nimi elementów projektu zostały usunięte. Niektóre ikony zostały zastąpione przez FontAwesome-Icons. Niektóre szablony zostały usunięte (np. „Artykuł wymaga rozszerzenia) lub przypisane (np.„ Przypisy ”). Klasy CSS zostały usunięte lub zharmonizowane.
Usunięto linki do Wikipedii, które nie prowadzą do artykułu lub kategorii (takie jak „Redlinki”, „linki do strony edycji”, „linki do portali”). Każde łącze zewnętrzne ma dodatkową ikonę FontAwesome. Oprócz drobnych zmian w projekcie usunięto kontener multimediów, mapy, pola nawigacji, wersje mówione i geomikroformaty.

Proszę zanotować: Ponieważ podana treść jest automatycznie pobierana z Wikipedii w danym momencie, ręczna weryfikacja była i nie jest możliwa. Dlatego LinkFang.org nie gwarantuje dokładności i aktualności pozyskanych treści. Jeśli istnieją informacje, które są obecnie niepoprawne lub mają niedokładny wygląd, prosimy o Skontaktuj się z nami: e-mail.
Zobacz też: Znak firmowy wydawcy & Polityka prywatności.